Požární nátěry

Protipožární ochrana dřevěných sloupů a nosníků

Protipožární nátěr na snížení stupně hořlavosti a na zvýšení požární odolnosti nosných i nenosných požárně dělících dřevěných prvků o 10 - 20 minut.

Při rekonstrukcích památkových objektů, kdy je nutno zachovat původní vzhled dřevěných konstrukcí, je velmi často vznášen požadavek na ochranu dřeva nátěrem, který by vykazoval tyto požární vlastnosti:

  • - snížení stupně hořlavosti
  • - zvýšení stávající požární odolnosti dřevěné konstrukce
Dle ČSN 73 0862 jsou stavební hmoty zatřiďovány do pěti stupňů hořlavosti. Měkké dřevo a dřevotřískové desky vykazují dle ČSN 73 0823 stupeň hořlavosti C2, středně hořlavé. Požární odolnost nosných dřevěných prvků se stanovuje zkouškou dleČSN 73 0851 a závisí na:
  • - tvaru a rozměrech průřezů (u sloupků na štíhlosti)
  • - u nosníků na poměru výšky kšířce průřezu
  • - rychlosti odhořívání dřevěné hmoty
  • - velikosti napětí v průřezu
Vlivem vyšších teplot na dřevní hmotu dochází k úniku plynů, zpočátku nezápalných (vysoký obsah oxidu uhelnatého a vodních par.) Dochází pouze k vysušování dřeva.

Dřevní hmota začne odhořívat po částečném vysušení a po dosažení teploty okolo 300 °C. Tato teplota udává hranici mezi zuhelnatělou dřevní hmotou a neporušeným dřevem. Vlivem odhořívání vzniká zuhelnatělá vrstva, která omezuje přístup vzduchu a tím zpomaluje odhořívání. U nosných prvků však dochází vlivem tlaku, tahu nebo ohybu k praskání a odpadávání zuhelnatělé vrstvy, čímž je přístup vzduchu obnoven.

Protipožární ochrany dřevěných konstrukcí jsou založeny na zabránění přístupu vzduchu a na snížení teploty, kterou je dřevní hmota namáhána. Jedním z výrobních způsobů řešení je aplikace zpěňujících nátěrů, jimiž se dosahuje zvýšení požární odolnosti o 10 - 20 minut.

Technická řešení dřevěných konstrukcí, u nichž je požadována hodnota požární odolnosti 30, 45, 60 a 90 min., navrhneme na požádání.

Protipožární ochrana ocelových sloupů a nosníků R 30 až R 180

Ocel je anorganická stavební hmota a lze ji tedy bez zvláštních zkoušek zařadit mezi nehořlavé materiály. Při přímém působení ohně je možné podle normové teplotní křivky ISO předpokládat zvýšení teploty o 556 K již po 5 minutách. Následkem toho ztrácí stavební díl z oceli po několika minutách svoji nosnost a dochází k porušení stability stavební konstrukce. Má-li být dosažena určitá hodnota požární odolnosti, musí být na základě této skutečnosti všechny ocelové části odpovídajícím způsobem chráněny.

Nátěr na ocel PROMAPAINT®

Možností požární ochrany ocelových stavebních dílců je systém PROMAPAINT®, nátěr vytvářející za požáru izolační vrstvu určený k ochraně ocelových nosníků, sloupů a prutů příhradoviny. PROMAPAINT®je disperze umělé pryskyřice s pigmenty omezujícími účinky požáru, bez zápachu a negativních vlivů na životní prostředí. Působením požáru nátěr PROMAPAINT®napění a vytvoří tak tepelně izolační ochrannou vrstvu. Má-li z architektonických důvodů zůstat ocelová konstrukce viditelná, pak lze obklad tvořený požárně ochrannými deskami kombinovat s nátěrem PROMAPAINT®.