Protipožární obklady stropů a podhledů

Lehké zavěšené podhledy z desek PROMATECT®, hodnoty požární odolnosti REI 30, REI 45 a REI 90 dle ČSN 73 0856. Požární ochrana únikových cest. V případě požáru musí být zajištěna rychlá a bezpečná evakuace osob z hořícího objektu, popř. umožněn přístup k jejich záchraně. Přitom je nutno zajistit, aby ohrožený prostor mohla opustit každá osoba.

Požární ochrana únikových cest:

Hlavním předpokladem je tedy správné vytvoření únikové cesty v budově. Především musí být zajištěno, že do těchto únikových či zásahových cest nebude po určitou dobu pronikat kouř ani oheň. U únikových cest se setkáváme s tímto problémem velmi často, jelikož přímo pod stropem je nutno umísťovat instalace (elektrické kabely a potrubí) z hořlavých hmot. Při požáru rozvodné sítě by se úniková cesta stala v krátkém časovém období neprůchodnou, neboť dochází ve zvýšené míře kšíření toxických zplodin a kouře.

Naše firma vyvinula zvlášť pro tento účel podhledy, jež udržují po určitý časový úsek únikovou cestu plně funkční.

Požární ochrana inženýrských sítí v mezistropní dutině:

Požárně ochranné podhledy PROMATECT®ve funkci samostatného požárního předělu jsou vhodné i k ochraně inženýrských sítí ležících v mezistropní dutině. V tomto případě je zaručeno, že při působení ohně zdola zůstávají elektroinstalace plně funkční během určitého časového období a v případě požáru instalací je chráněna úniková cesta pod nimi

Podhledy PROMATECT®:

Firma Promat nabízí množství úředně odzkoušených požárně odolných konstrukcí tvořících ucelený systém, jenž splňuje všechny bezpečnostní a architektonické požadavky, které jsou na požární bezpečnost staveb kladeny.
  • - hladké celoplošné podhledy PROMATECT®
  • - stropy s vkládanou deskou
  • - rastrové páskové stropy
  • - konstrukčně variabilní stropy s deskami z minerálních vláken
  • - kovové kazetové stropy
Hlavním komponentem jsou vždy nehořlavé požárně odolné desky PROMATECT®. V závislosti na místních podmínkách jsou naše podhledy dodávány v provedení se závěsnou konstrukcí nebo samonosné. Dle typu konstrukce mohou být k údržbě elektroinstalací do podhledů vestavěny revizní otvory, případně lze vyjmout jednotlivé stropní deskyči tyto sklopit.

Protipožární příčky

Protipožární příčky z desek PROMATECT® - H a PROMATECT® - L. Hodnoty požární odolnosti REI 30, REI 60, REI 90 a REI 120 dle ČSN 73 0851.

Požárně dělící konstrukce musí zabránit průchodu ohně a kouře a zamezit tak rozšíření požáru. Vedle této požadované funkce požárního předělu plní tyto konstrukce i statickou funkci jako nosné případně výztužné stavební dílce. Tato funkce musí být v případě požáru zachována po určité časové období.

Příčky PROMATECT® mohou být vyráběny v provedení nosné a nenosné. Podle požadavku mohu být příčky složeny z jedné nebo ze dvou vrstev, v úpravě např. jako stěny šachet bez výztužných sloupků nebo jako nenosné příčky s kovovými sloupky, nosné provedení jako ocelová hrázděná stěna nebo s pomocnou konstrukcí ze dřeva.

Do všech stěn typu PROMATECT® je možno bez větších stavebních úprav vestavět požární uzávěry, požární klapky, požárně ochranná zasklení a prostupy pro elektrické kabely, vedení potrubí a větrací tvarovky. Aby byly splněny požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci, může být do mezistěnových prostorů vložena minerální vlna sloužící jako izolace.

Požární stěny:

K členění větších budov a k vytváření požárních úseků, zvláště v průmyslových stavbách, nabízí Promat speciální montovanou nosnou požární stěnu. Kromě požadavků na vyšší hodnotu požární odolnosti splňuje tato konstrukce i požadavek na zvýšenou pevnost spojů, tak jak bylo prokázáno i při požární zkoušce.

Stěny s dřevěnými stojkami:

Lehké nenosné a nosné stěny s dřevěnými stojkami s obkladem PROMATECT® jsou rychle a efektivně použitelné při rekonstrukci staré zástavby.

Hrázděné stěny ze dřeva:

Nosné hrázděné stěny ze dřeva se obkládají deskami PROMATECT® pouze z jedné strany, ale klasifikace REI 30 až REI 90 platí pro působení ohně z obou stran. Jejich aplikace je nejúčelnější při rekonstrukci domů z hrázděného zdiva, neboť zde může hrázděná stěna zůstat z jedné strany viditelná.