HASICÍ PŘÍSTROJE

Revize hasicích přístrojů

Současná platná legislativa ČR požaduje, aby v rámci zajištění bezvadné funkce, byla na všech hasicích přístrojích v pravidelných intervalech prováděna minimálně jedenkrát ročně kontrola přímo u majitele hasicích přístrojů.

Na základě vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí být prostory ve všech nových objektech sloužících k bydlení (rodinné domy, stavby bytových domů, ubytovací zařízení a dále garáže) od 1. 7. 2008 vybaveny přenosnými hasicími přístroji s hasicí schopností min. 34A (tzn., že tento HP je předurčen k hašení pevných hořlavých látek a při zkoušce svým hasicím účinkem uhasí požár dřevěné hranice určitého rozměru). Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme pořídit si hasicí přístroje i do Vaší domácnosti!

Co je to hasicí přístroj a k čemu slouží?

Hasicí přístroj je určen pro prvotní protipožární zásah, tj. k hašení začínajícího požáru. Obsahuje určitý druh a množství hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné.

Kde se používají hasicí přístroje ?

Hasicí přístroje se používají v obchodech , obchodních domech, benzinových pumpách, skladech výrobních i nevýrobních, komerčních budovách, garážích továrnách , rodinných domech a mnoho dalších..

Oprávnění k revizi hasicích přístrojů

Revizi hasicích přístrojů může provést pouze osoba s platným osvědčením o odborné způsobilosti k této činnosti

Revize hasicích přístrojů a legislativa

Povinnost provádět minimálně jednou za rok revizi hasicího přístroje ukládá jeho majiteli (provozovateli) vyhláška č. 246/2001 Sb. O požární prevenci.

Naše společnost pro vás v rámci celé České republiky zajistí provedení revize všech typů přenosných, pojízdných nebo přívěsných hasicích přístrojů.Provedení revize proběhne na vámi vybraném místě, termín a čas nám napište přes kontaktní údaje a my Vám obratem zavoláme.

Součástí revize hasicího přístroje je i standardně i případná oprava, pravidelná kontrola a plnění hasicího přístroje (periodická kontrola u vodních a pěnových hasicích přístrojů jednou za 3 roky, u ostatních hasicích přístrojů jednou za 5 let – dílenská služba).

Pravidelné kontroly, složitější opravy a plnění zajistíme v našich dílnách.