POŽÁRNÍ DVEŘE

Protipožární dveře

Požární dveře jsou dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci požárně bezpečnostním zařízením pro omezení šíření požáru. Pokud jsou vybaveny funkčním vybavením (samo zavíračem) jedná se o požárně bezpečnostní zařízení pro únik osob při požáru.Provádíme revize a opravy požárních dveří od firem Ador a Gergbrich.

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinné obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požárně bezpečnostní zařízení a udržovat je v provozuschopném stavu(§ 5 odst. 1 písm. a) Zákona č. 133/1985 Sb.). Za nesplnění může státní požární dozor vyměřit pokutu až do výše 250 000,- Kč (písm. f), § 76, Zákona č. 133/1985 Sb.).

Revize protipožárních dveří

Samotná kontrola provozuschopnosti se skládá z vizuální kontroly neporušenosti, kompletnosti, funkčnosti, dále pak označení a kontroly neporušenosti požární pásky požárního uzávěru. Je třeba ji vykonat nejméně jednou za 12 měsíců, přičemž je prováděna ve lhůtách určených všeobecně právním předpisem pro vykonávání preventivních požárních prohlídek osobami pověřenými a proškolenými výrobcem.

Značení uzávěrů

Zákonná norma stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří k zabezpečení požární ochrany staveb a technologií.

Součástí je systém jednotného značení požárních dveří (klasifikace stavební konstrukce z hlediska požární odolnosti), kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří (včetně zárubní). Velmi důležité je zároveň umístění značení.

Značení se provádí přímo na každém jednotlivém výrobku (tj. na dveřích a rámech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po zabudování dveří ve stavbě.

Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti těchto výrobků.

EI         bránící šíření tepla

EI 15, 30, 45, 60 , 90 minut = výrobky požárně bezpečné (s uvedením min. bezpečnosti)

EW       omezující šíření tepla

EW 15, 30, 45, 60, 90 minut = výrobky požárně odolné (s uvedením min.odolnosti)

DP1      konstrukce, které obsahují pouze nehořlavé hmoty, např. ocelový požární uzávěr

DP2      požární uzávěr z nehořlavých hmot (jak dřevěný, tak ocelový)

DP3      dřevěný požární uzávěr

S          kouřotěsný požární uzávěr. Označuje schopnost zkoušené konstrukce zabránit proniku zplodin hoření v množství, které je zdraví nebezpečné.

C          uzávěr opatřený samozavíracím zařízením

R          označení pro únosnost konstrukce

32dB    hodnota vzduchové neprůzvučnosti (zvukotěsný dřevěný požární uzávěr)

Nabízíme tyto služby

  • -funkční zkoušky požárních dveří
  • -pravidelné kontroly protipožárních dveří dle vyhlášky MV ČR č. 246/2001
  • -menší opravy protipožárních dveří